محصولات آماده پخت

مغز ران
منجمد01
فیله
ران03
01ران
سینه2
سینه مارغ بی استخوان کارتنی
ساق مرغ
بال کبابی ساده