تصاویر کارخانه

بسته بندی ظرفی
قطعه بندی
قطعه بندی
سورتینگ
سنگدان پاک کن
خط آلایش
اتاق سرد
کنترل بهداشتی
تخلیه
تخلیه
تخلیه
سالن تخلیه
ری هنگر
خروجی پرکن1
خروجی پرکن
پرکن 2
پرکن 1
حوض خونگیری
خروجی سبد شور
سالن چنگ خانه
قفس شور
نمای ساختمان اصلی
نمای کارخانه